Opus Optimae

My Site:
Educate Yourself:
wwoorrddss llooookk ffuunnnnyy wwhheenn yyoouu wwrriittee eeaacchh lleetttteerr ttwwiiccee..


.... ssoommee mmoorree iinnssppiirraattiioonn ffrroomm aa jjuunnkk ee--mmaaiill tthhaatt tthhoouugghhtt iitt ccoouulldd ggeett ppaasstt mmyy ffiilltteerr..


.... tthhiiss iiss wwhhaatt ii aamm rreedduucceedd ttoo aafftteerr tteessttiinngg..


britni
8.5.06 23:44